Nabízené služby


Práce v katastru nemovitostí

 • vytýčení vlastnických hranic pozemků a jejich vyznačení v terénu hraničními znaky
 • geometrické plány pro rozdělení pozemku (jako součást smluv o převodu nemovitostí)
 • geometrické plány pro vyznačení věcného břemene na části pozemku
 • geometrické plány pro vyznačení budovy (jako podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí)
 • tvorba bodových polí
 • poradenská činnost v oblasti katastru nemovitostí
 • geometrické plány pro obnovu pozemku dosud vedeného ve zjednodušené evidenci
 • zajišťujeme podklady pro navrácení nemovitého majetku občanům (vyznačení restitučních nároků)


Inženýrská geodézie


 • komplexní zabezpečení geodetických prací v investiční výstavbě
 • zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
 • vytyčování liniových staveb
 • kontrolních měření objektů
 • vytyčení stavebních objektů
 • inženýrské sítě - plynovody, vodovody, kanalizace, elektrická vedení a sdělovací vedení
 • geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu budov (stavební zaměření)
 • měření a výpočet kubatur
 • měření jeřábových drah


Polohopisné a výškopisné určení


 • účelové mapy velkých měřítek v grafické či digitální formě, vč. vyznačení průběhu inženýrských sítí zjištěných u správců
 • digitální mapové podklady pro projektování staveb


Další činnosti


 • činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra
 • zajištění smluv a dohod k nemovitostem
 • návrhy na zápis práv k nemovitostem do katastru
 • žádost o souhlas s dělením nebo scelením pozemků
 • získávání dokladů v rámci územního a stavebního řízení
 • zajištění pasportů staveb (jednoduchá projektová dokumentace)
 • poradenská činnost v oblasti stavebnictví
 • zajištění znaleckých posudků
 • určení bodu pomocí GPS